KTV/TV1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 1  - PROGRAM VÝUKY KE STAŽENÍ ZDE

kredity

přednáška 1h / týden; cvičení 3h / týden

zakončeno: ZP + ZK

přednášející: Mgr. Gabriela Kavalířová, PhD.

cvičícíMgr. Gabriela Kavalířová, PhD., Mgr. Petra Kalistová, Mgr. Petra Šrámková, PhD. 

Cíle předmětu, obsah cvičení a přednášek:

- uvést studenty do problematiky základní, rytmické a sportovní gymnastiky

 • gymnastické názvosloví
 • zásady správného držení těla
 • sestavení rušné a průpravné části vyučovací jednotky TV bez náčiní i s náčiním
 • zásobník cvičení uvolňovacích, protahovacích a posilovacích
 • cvičení  jednotlivců a dvojic bez náčiní, s náčiním nebo s využitím nářadí
 • sestavení jednoduché rytmické sestavy nebo tanečku
 • možnosti využití hudebního doprovodu v hodinách TV na 1. stupni
 • názvosloví cvičení na náářadí
 • prvky specializované gymnastické průpravy
 • základní cvičební tvary sportovní gymnastiky, jejich technika, metodika nácviku a možnosti a způsoby dopomoci a záchrany

- uvést studenty do problematiky teorie tělesných cvičení

 • anatomicko fyziologické podklady správného držení těla
 • tělesný pohyb, tělesná cvičení
 • pohybové schopnosti - struktura, diagostika, metody rozvoje
 • motorický vývoj
 • ontogeneze motoriky

Požadavky na studenta:

 • aktivní účast na cvičeních
 • průběžné plnění zápočtových požadavků
 • úspěšné složení písemné zkoušky

ZÁPOČTOVÉ POŽADAVKY:

- test gymnastického názvosloví (názvoslovný popis předloženého grafického záznamu polohy těla a jeho částí) 

- písemná příprava rušné a průpravné části vyučovací jednotky tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ a její praktická prezentace

- písemná příprava "tanečku" nebo pohybové sestavy s hudebním doprovodem  a jeho praktická prezentace

- přeskoky přes švihadlo odrazem snožmo bez meziskoku 10x vpřed, 10x vzad

- praktická prezentace cvičebních tvarů sportovní gymnastiky a předvedení dopomoci

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA:

- anatomie podpůrně pohybového aparátu - začátek, úpon a funkce vybraných svalů

- 10 - 15 otázek teorie tělesných cvičení

Doporučená literatura:

APPELT, K. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989.

BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.

BURSOVÁ, M., RUBÁŠ, K. Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: Fakulta pedagogická, 2006.

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009.

VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškoláci v pohybu. Praha: Grada, 2008.

VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškoláci v pohybu II. Praha: Grada, 2009.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

MIKLÁNKOVÁ, L. Tělesná výchova na 1. stupni základních škol (základní gymnastika). Olomouc: Univerzita Palackého, FTK, 2005.

SKALICKÁ, E., KOUBOVÁ, D. Základní gymnastika pro 1.st. ZŠ. Plzeň: FPE ZČU, 1999.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2005.

ŠTEPNIČKA, J. et al. Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Praha: UK, 1992.