Úroveň koordinačních schopností závisí na procesech řízení a regulaci pohybu - psychomotorické předpoklady.

Komplex koordinačních schopností se skládářady dílčích relativně samostatných podschopností, které jsoukonkrétních motorických projevech vzájemně propojeny. V současné době není mezi autory, kteří koordinační schopnosti rozdělují a definují, jednotnost (. Čelikovský, Choutka a Dovalil, Roth, Hirtz – v současné době se s ním většina autorů ztotožňuje).

Dělení (v TV a sportovní praxi se nejčastěji používá struktura Schnabela a kol. z roku 1976):

 • obratnostní schopnosti
 • reakčně rychlostní schopnost – viz. rychlostní schopnosti
 • rytmická schopnost     
 • pohyblivostní schopnost          
 • rovnováhová schopnost

 

Obratnostní schopnosti

= předpoklady jedince přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu podle zadaného pohybového úkolu (podle Chytráčkové, 1990)

řada dílčích schopnostíschopnost spojování pohybů, orientační schopnosti, schopnost diferenciace, schopnost přizpůsobování vlastní pohybové činnosti vnějším podmínkám, apod.

Testování:

 • přístup rychlostního projevuměří se čas (pozor - není to indikátor rychlostních schopností, ale obratnostních)
 • překážkové dráhy (těžko se dodržuje standardizace)testování obratnosti spíše jen na zpestření
 • běhkotoulem– na 15m, na čas, 1 pokus (kotoul je dovednost, ale předpokládá se, že ho všichni umí)
 • sestavatyčína čas - přelézt tyč, kolébkaprovlečením pod nohama a vztyk5x bez přerušení, ukončím přelezením tyče (je vpředu) - mohou si předem vyzkoušet
 • člunkový běh 4x10m – viz rychlostní schopnosti

Je možno si vytvořit různé překážkové dráhyslouží danému učiteli, nejsou však standardizovány.

Testy zručnosti– lokální obratnostděti v MŠ – obkreslování zvířátek, vytečkovávání, trefit se palec a ukazovák, přelévání vody ze zkumavky do zkumavky

Další schopnosti se ve škole většinou nediagnostikují.

Rytmická schopnost

= předpoklady jedince dodržovat dané momenty průběhu pohybu podle předem dané časové posloupnosti

Obvykle se člení na:

 • schopnost ke změně rytmu
 • schopnostudržení rytmu

Každý pohyb svůj rytmus (běh, plavání, lyžování, přemet stranou…)

 • důležitá je schopnost střídat kontrakci a relaxaci svalů - vede to k optimálnímu provedení pohybu a oddálení únavyrytmus nejenmoderní gymnastice, sportovní gymnastice, aerobiku, ale i v atletice (překážkový běh), v lyžování (pomáhám dítěti - křičím hop, hop - do oblouku) apod.

Testování:

 • vytleskávání rytmického vzorce (výběr do moderní gymnastiky apod.) - standardizovaný test:
 • nerytmické bubnování
 • přeskoky přes švihadlo za 20 sekundudržením stálého tempa, pauza a znovuměl by být stejný počet přeskoků

Rovnováhová schopnost

= předpoklad jedince udržet (obnovovat) polohu těla nebo jeho částirelativní labilní klidové poloze neboprůběhu pohybové činnosti (pozn. v labilní poloze je těžiště nad podložkou, stabilní poloha je leh)

 

Dělení:    

 • statickorovnováhová schopnoststoj na jedné noze, dřep na jedné noze
 • dynamickorovnováhová schopnostchůze po kladině, skok s obratem
 • balancování předmětu – s tyčí

 

rovnováha souvisí se zrakovou kontrolou, soustředěním, být odpočatí

záleží, kde je těžištěčím výše, tím je to obtížnější

záleží na držení a zpevnění těla

přidané pohyby zvětšují obtížnost, dále zmenšená plocha opory

rovnovážné ústrojí je ve vnitřním uchu (vestibulární aparát)

 

Testování:

- především statickorovnováhová schopnost - výdrž ve stoji jednonož na výponu nebo stoj na Fleishmanově kladince 2 cm široké

 

Pohyblivostní schopnost

= předpoklady jedince umožňující provádět pohybydaném kloubním systému podle dané optimální struktury pohybu

 

 • naplatí čím více, tím lépe
 • někteří autoři řadí pohyblivost mezi somatické předpoklady

 

Faktory ovlivňující pohyblivost:

 • druh, tvar kloubu
 • funkčnost svalů kolem kloubusilní agonisté (jestli vykonají pohyb) a protažení antagonisté (jestli do pohybu pustí)
 • pohlaví, teplota prostředí, rozcvičení atd.
 • dědičnost (z 80% determinované, jako rychlost)

 

pohyblivost máme aktivní a pasivní (bývá obvykle vyšší než aktivní)

pohyblivostrelativně pevném systému několika kloubů se nazývá ohebnost (. páteř)

velikost rozsahu pohybujednotlivých kloubech je dána tzv. fyziologickou normou, která je optimální pro zdraví (fyziologický rozsah)

nedostatečná pohyblivosthypomobilita (protahovací cviky by měly býtkaždé hodině TV)

nadměrná pohyblivosthypermobilita (častá u žen, je více nebezpečná pro život než hypomobilita, odstraňují ji zkušení cvičitelé a fyzioterapeuti)

 

Testování:

 • hodnotí se kvalita provedení stanoveného úkolu, někdy lze výsledek vyjadřovat číselně (např. v cm); nebo se rozsah pohybu udává ve stupních (goniometrie)
 • předklonsedu, předklonlavičky
 • výkrut

 

Metody rozvoje koordinačních schopností:

Základní metodou rozvoje koordinačních schopností je metoda opakování daného cvičení.

Metodická doporučení:

 • optimální složitost pohybové činnosti, přesné a plynulé provedenípostupně zvyšovat obtížnost a rychlost
 • délka cvičení a počet opakování se řídí momentální únavou dítěteodpočinek jinou aktivitou, pestrost
 • optimální počet opakování s co největším počtem obměn a v měnících se vnějších podmínkách (různý terén, změna spoluhráčů) – nesmí dojítzafixování
 • volit nejrůznější kombinace již zvládnutých činností
 • cvičení postupně provádět po předchozím zatížení a ve „stresujících“ podmínkách (soutěže vedoucírychlému provedení atd. – překážkové dráhy na čas, počet hodů na čas)
 • pochvala, povzbuzení, klidné prostředí

 

Metody rozvoje pohyblivostní schopnosti

Zásady protahování: viz. základní gymnastika.