Pohybový výkon je omezen řadou faktorů (činitelů):

 • biologické (stavba těla – výška, hmotnost, stavba svalů, úroveň nervové soustavy…)
 • fyziologické (srdeční činnost, vitální kapacita plic…)
 • psychické (vůle, pozornost, motivace….)
 • sociální – př. dostatek peněz na lyže, přeskáče, oblečení
 • motorické – vlastní pohybová aktivita a vnitřní motorické předpoklady - vlastnosti, schopnosti, dovednosti

1) Vlastnosti – nejširší, nejobecnější předpoklady, materiální základ pro pohybové výkony (tedy i pro schopnosti a dovednosti), relativně trvalý znak - neumíme je ovlivňovat (např. vlastnosti svalových vláken)

2) Schopnosti – relativně samostatné integrované soubory vnitřních předpokladů jedince k vykonání motorické činnosti určitého charakteru (něco jiného potřebuji na maratón – vytrvalost, a něco jiného na navlíkání korálků – jemná motorika), jsou dědičně determinované

V každé činnosti jsou zastoupeny v určitém poměru.

Schopnosti

nespecifické (obecné)

obecná vytrvalost

lyže, plavání, běh

specifické

speciální vytrvalost

rychlostní schopnost běžce, plavce

běh na 1500m, 3000m

 

Vlastnosti schopností: schopnosti jsou latentní = skryté (neznáme jejich úroveň), projevují se nepřímo ve výkonech. Indikátory (ukazatele) úrovně motorických schopností jsou motorické testy.

př. motorický test – sed-leh (změřím výkon – je ukazatelem motorické schopnosti silové)

Schopnosti jsou potencionální (mohu, ale nemusím je využít) a disponibilní (za příznivých podmínek - většinou vlivem sociálního prostředí, je rozvíjím a disponuji s nimi).

Úroveň schopností můžeme záměrným, systematickým rozvojem zvyšovat. Naopak při nedostatečné či nevhodné pohybové aktivitě zůstanou na úrovni přirozeného vývoje. Zda s nimi mohu disponovat záleží především na aktuálním zdravotním a psychickém stavu a vnějších podmínkách.

Je možné podle jejich úrovně předvídat budoucí výkon.

 

Taxonomie (dělení) motorických schopností

(Schnabel a kol., 1973, Měkota a Blahu, 1983)

kondičního rázu

 • dominantní je úroveň zdatnosti, kondičky
 • silové schopnosti
 • vytrvalostní schopnosti
 • akčně rychlostní schopnost

koordinačního rázu

 • dominantní je proces řízení a regulace pohybu
 • obratnostní schopnosti
 • reakčně rychlostní schopnost
 • rytmická schopnost
 • rovnováhová schopnost
 • pohyblivostní schopnost

 

Motorické testy – pro motorické schopnosti

Test standardizovaný – má vypracované normy

Test nestandardizovaný – vytvoří si sám učitel

 

Unifittest

 • standardizovaná nehomogenní testová baterie – doporučeno pro ZŠ
 • pro každý test jsou vypracované normy pro chlapce a dívky podle věku
 • 3 základní testy pro lidi ve věku od 6 do 60 let
  • skok z místa odrazem snožmo (explozivně silová schopnost)
  • sed–leh (silová schopnost)
  • test pro dlouhodobou vytrvalost má tři alternativy s ohledem na dané podmínky – Cooperův běh na 12 minut / chůze na 2km / člunkový běh na 20m

může se přidat 4. volitelný test s ohledem na kalendářní věk

a) výdrž ve shybu / shyby (silová schopnost)

b) člunkový běh 4x10m (rychlostní schopnost)

c) předklon v sedu (pohyblivostní schopnost) 

 

3) Zkušenosti  – získané, osvojené, kognitivní, percepční předpoklady

 • vědomosti
 • dovednosti

Na rozdíl od schopností se dovednosti vyznačují velkou pestrostí.

Pro úspěšné provedení konkrétní motorické dovednosti je podstatná úroveň pohybových schopností a procesů řízení a regulace pohybů nervovou soustavou.

Diagnostika pohybových dovedností – převážně kvalitativní analýzou (založena na systematickém pozorování a posuzování kvality dovedností – vede ke zlepšení výkonu a odstraňování jednotlivých chyb). Využívá se i hodnocení z videozáznamu. 

Ve školní TV - př. motorických testů pro dovednosti

 • stěna a míč – 275cm vzdálenost, buď počet cyklů (hoď a chyť obouruč) za stanovený čas, nebo měřit čas nejčastěji 10 zpětných přihrávek
 • 6 plaveckých temp  – měříme vzdálenost s přesností na 20cm (prsa nebo kraul)